خانه
   
  پیش شماره های فعال
  پیش شماره های فعال اینترنت پرسرعت شیراز
   
    


  پیش شماره های فعال برای دریافت اینترنت پرسرعت در شیراز و استان فارس به شرح زیر می باشد

  تاریخ واگذاری سرویس/
  ثبت نام آنلاین

  پیش شماره ها

  نام مرکز مخابرات

  شهر

  استان

  هم اکنون
  ٨٢۴ ٨٢۵ ٨٢۶ ٨٣۴ ٨٣۵
  آزادگان

  شیراز

  هم اکنون
  ۲۳٠ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ٢٣۶
  ابوذر
  هم اکنون
  ۶٣٠ ۶٣١  ایمان
  هم اکنون
  ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۳۲ ۸۳۳ ٨۴٢
  امیر کبیر
  هم اکنون
  ٢٢۶ ۲۲٧ ۲۲۸ ۲۲۹

  حافظ
  هم اکنون
  ٧٢٨ ٧٢٩ ٧٣۶ ٧٣٨ ٧٣٩
  حضرتی
  هم اکنون
  ٧٣٠ ٧٣١ ٧٣٢ ٧٣٣ ٧٣۴
  سعدیه
  هم اکنون
  ۸۲٠ ۸۲۱ ۸۳٠ ۸۳١

  سلمان
  هم اکنون
  ٨۴٠ ٨۴١  شهید پیشاهنگ
  هم اکنون
  ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۳۵ ۶٣۶
  شهید دستغیب
  هم اکنون
  ٧٢٠ ٧٢١ ٧٢٢ ٧٢٣ ٧٢۴
  ٧۴۰
  شهید مدرس
  هم اکنون
  ۶۴١
  صدرا
  هم اکنون
  ۶٢٠ ۶٢١ ۶٢٢


  غدیر (گلستان)
  هم اکنون
  ٧٢۵ ٧٢۶ ٧٢٧ ٧٣۵

  فیاض بخش
  هم اکنون
  ۲۲۲ ٢٢٣ ۲۲۴


  کامیاب
  هم اکنون
  ٧۵٠ ٧۵١  وصال
  هم اکنون
  ۶۲۶ ۶۲٧ ۶۲۸ ۶۲۹

  ولیعصر